Prif Adeilad y Celfyddydau, Prifysgol 欧美性爱片

Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Datganiad Tryloywder

Cawsom 拢88,651,000 mewn ffioedd dysgu yn 2022/23, sef 50% o incwm y brifysgol.听

pie chart showing income of the university

Fersiwn hygyrch o'r wybodaeth yn y llun uchod:

Cyfanswm yr incwm am 2022/23 oedd 拢178.0m.

Ymddatodiad o'r incwm:
50% Ffioedd Dysgu a Chontractau Addysg
19% Grantiau a Chontractau Ymchwil
14% Grantiau Cyrff Cyllido
10% Incwm Arall听 (ynghyd a incwm buddsoddi, rhoddio na gwaddolion)
7% Preswylfeydd a Gweithrediadau Arlwyo

Daw gweddill ein hincwm o grantiau gan gyrff ariannu at feysydd gwariant penodol, ffynonellau ariannu i dalu costau ymchwil, derbyniadau neuaddau ac arlwyo yn ogystal ag incwm o feysydd megis cyrsiau di-gredyd, Pontio, Academi, meithrinfa Tir Na Nog, y Ganolfan Rheolaeth, Parc Gwyddoniaeth Menai, Canolfan Brailsford a ffynonellau eraill.

pie chart showing expenditure of the university

Fersiwn hygyrch o'r wybodaeth yn y llun uchod:

Cyfanswm y gwariant yn 2022/23 oedd 拢172.3m.

Ymddatodiad o'r gwariant:
27% Adrannau Academaidd
14% Grantiau a Chontractau Ymchwil
12% Eiddo
11% Addysgol Cyffredinol
9% Preswylfeydd a Gweithrediadau Arlwyo
7% Gweinyddiaeth a Gwasanaethau Canolog
6% Gwasanaethau Acvademaidd
4% Cyfleusterau Staff a Myfyrwyr
4% Gwasanaethau a Ddarperir
1% Arall
-5% Symudiad ar Ddarpariaeth USS

Mae'r siart hwn yn dangos ein holl wariant, gan gynnwys costau nad ydynt yn cael eu hariannu gan ffioedd dysgu megis ymchwil, gwasanaethau a ddarperir e.e. gwaith ymgynghori a neuaddau.听 Er mwyn dangos ar beth mae ffioedd dysgu yn cael eu gwario rydym wedi darparu dadansoddiad pellach isod.

Rydym yn gwario'r incwm o'ch ffioedd dysgu i dalu am eich addysg a chefnogi dyheadau a rhagolygon ein holl fyfyrwyr at y dyfodol.听 Er mwyn gwneud hyn, caiff mwyafrif y ffioedd eu gwario ar addysgu a chymorth academaidd yn ogystal 芒 gwariant ar TG, y llyfrgell ac adeiladau i hwyluso eich astudiaethau.

pie chart showing where student fees are spent

Fersiwn hygyrch o'r wybodaeth yn y llun uchod:

Ar beth mae fy ffioedd yn cael eu gwario:
29% Addysgu ac Asesu
18% Costau Cynnal a Chadw Adeiladau
16% Gwasanaethau Cefnogi Myfyrwyr (costau nad ydynt yn ymwneud 芒 staff)
10% Gwasanaethau Proffesiynol
9% Gwasanaethau Cefnogi Myfyrwyr (costau staff)
7% Costau ysgolion nad ydynt yn ymwneud 芒 staff
4% Costau Darparu Offer a Gwasanaethau Llyfrgell a TG nad ydynt yn ymwneud 芒 staff
4% Staff cefnogi mewn ysgolion
3% Darpariaeth staff o Wasanaethau TG a Llyfrgell

Addysgu ac asesu

Amser addysgu ac amser cyswllt staff, amserlennu, darparu adnoddau ar-lein, trefnu arholiadau, amser tiwtor personol

Staff cefnogi mewn ysgolion

Staff gweinyddol a thechnegol sy'n gweithio yn ysgolion y brifysgol i gefnogi鈥檙 ddarpariaeth addysg

Costau ysgolion nad ydynt yn ymwneud 芒 staff

Offer a nwyddau traul i gefnogi addysgu, hyfforddi staff academaidd a chostau teithio a recriwtio myfyrwyr

Gwasanaethau Cefnogi Myfyrwyr (costau staff)

Costau cefnogi myfyrwyr a chostau staff gweinyddol

Gwasanaethau Cefnogi Myfyrwyr (costau nad ydynt yn ymwneud 芒 staff)

Costau cefnogi myfyrwyr a chostau staff gweinyddol

Darpariaeth staff o Wasanaethau TG a Llyfrgell

Costau staff TG a Gwasanaethau Llyfrgell

Costau Darparu Offer a Gwasanaethau Llyfrgell a TG nad ydynt yn ymwneud 芒 staff

Costau offer TG cyfrifiaduron a rennir, cysylltiad di-wifr costau rhwydwaith, llyfrau a chyfnodolion nad ydynt yn ymwneud 芒 staff

Costau cynnal a chadw adeiladau

Costau cynnal a chadw ystad y brifysgol gan gynnwys costau goleuo, gwresogi a chynnal a chadw

Gwasanaethau Proffesiynol

Costau i gefnogi'r brifysgol i weithredu'r swyddogaethau uchod.

Gwariant penodol ar Wasanaethau Cefnogi Myfyrwyr

O ran costau Cefnogi Myfyrwyr, rydym yn darparu'r gwasanaethau canlynol i wella cyfleoedd myfyrwyr i lwyddo. Ariennir hyn gan ffioedd myfyrwyr sy'n ychwanegu at gyllid grant o tua 拢756k.

拢鈥000

Lles Myfyrwyr听 听听听听听听听听听 听听听听听听听听听听听 Cefnogi a hyrwyddo lles myfyrwyr

拢1,547,000

Sgiliau / Cyflogadwyedd 听听听听 Gwella sgiliau astudio myfyrwyr i鈥檞 helpu i 听听 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 ddod o hyd i waith ar 么l graddio

拢896,000

Gwasanaeth Anabledd 听听听听听听听听 Cynorthwyo myfyrwyr gyda'r cymhorthion 听听 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 sydd eu hangen i gefnogi eu hastudiaethau

拢1,028,000

Ehangu Mynediad 听听听 听听听听听听听听听听听 Gweithio gyda darpar fyfyrwyr i godi eu 听听听听听听 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 hymwybyddiaeth a鈥檜 dyheadau yng nghyd-听 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 destun addysg uwch

拢905,000

拢4,377,000

It looks like you鈥檙e visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?