Llun o ddwylo yn gafael mewn planhigyn bychan

#欧美性爱片Gynaliadwy

Ym Mhrifysgol 欧美性爱片 rydym yn bwriadu gwneud ein Prifysgol yn gyfystyr 芒 chynaliadwyedd.

16eg

yn y DU

yn Sg贸r Effaith y Times Higher Education a aseswyd yn erbyn Nodau Datblygu Cynaliadwy鈥檙 Cenhedloedd Unedig, 2023

64ain

yn y byd

yn Sg贸r Effaith y Times Higher Education a aseswyd yn erbyn Nodau Datblygu Cynaliadwy鈥檙 Cenhedloedd Unedig, 2023

18fed

yn y DU

Cynghrair Prifysgol People & Planet, 2023/24

20fed

yn y byd

Cynghrair Effaith Addysg Uwch y Times, 2023: treuliant a chynhyrchu cyfrifol

Datblygiad sy'n diwallu anghenion y presennol heb beryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion eu hunain.

Y Cenhedloedd Unedig ar Gynaliadwyedd
Llun o gaeau gwyrdd gyda choed yn y cefndir ac awyr las uwchben
Credit:Lars_Nissen Pixabay

Prifysgol 欧美性爱片: Grym er Daioni

Ein nod yw ysbrydoli ein cymuned academaidd, ein timau yn y Gwasanaethau Proffesiynol, a'n myfyrwyr i greu byd mwy cynaliadwy sy'n cyd-fynd 芒'n gweledigaeth i sbarduno llwyddiant trwy ymchwil ac addysgu trawsnewidiol, arloesol sy'n cael eu sbarduno gan effaith.

Credwn fod gan y brifysgol hon ran i'w chwarae mewn cymdeithas, gan adeiladu y ffocws sydd gennym ar ddarganfod, cynaliadwyedd, diogelu'r amgylchedd, a hyrwyddo ffyniant yr economi, cymdeithas, dwyieithrwydd a diwylliant. Fel Prifysgol dan arweiniad ymchwil ac fel unigolion sy'n poeni'n fawr am y byd yr ydym yn byw ynddo, rydym am gyfrannu at ddatrys heriau'r byd, megis newid yn yr hinsawdd, anghydraddoldebau iechyd, a datblygu'r gweithlu.

Rydym yn angerddol am hyrwyddo diwylliant ac ysgolheictod o stiwardiaeth amgylcheddol, gan fyw mewn cytgord, a gofalu am y byd mewn ffyrdd sy'n diwallu ein hanghenion economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol. Byddwn, gyda鈥檔 hymchwil blaenllaw yn sylfaen i ni, yn cefnogi datblygiad Cymru fel gwlad ddwyieithog sy鈥檔 dysgu, lle ceir economi a sbardunir gan wybodaeth er budd y byd a chenedlaethau'r dyfodol.

Strategaeth 2030

Y pedwar egwyddor Cynaliadwyedd yn strategaeth Prifysgol 欧美性爱片.

[0:00] Prifysgol 欧美性爱片,听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听听

[0:03] yn bwerdy ymchwil听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听听

[0:06] sy'n ysgogi newid.听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听

[0:08] Mae ein darganfyddiadau yn llunio'r听byd heddiw gyda ffocws ar

[0:11] gynaliadwyedd,听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听

[0:13] diogelu'r amgylchedd,听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听听

[0:17] adfywio iechyd cymdeithas ar 么l y pandemig,听 听

[0:19] a hyrwyddo bywiogrwydd economaidd,听cymdeithasol, dwyieithog a diwylliannol.

[听0:28] O wella iechyd a lles,听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听

[0:32] i ddatblygu'er economi 5G byd-eang.听 听 听 听

[0:34] a chanfod atebion ynni i'r dyfodol.听 听 听 听 听

[0:37] Gweithio mewn partneriaeth 芒 llunwyr polisi,听diwydiant, busnesau a chymunedau

[0:42] datblygu Ysgol Feddygol Gogledd Cymru听 听 听 听 听

[0:45] i hyfforddi meddygon yfory听 听 听 听 听

[听0:48] Cefnogi'r sector Gwyddorau Bywyd听 听 听

[0:52] ac ymchwil perfformiad dynol听mewn Gwyddorau Chwaraeon

[0:55] Mae ymchwil Covid-19 欧美性爱片 yn llywio penderfyniadau polisi Iechyd Cyhoeddus.

[0:59] yn sefydlu rhwydwaith epidemioleg dwr听gwastraff cyntaf y DU i olrhain cyfraddau heintiau.

[听1:02] a pharatoi ar gyfer pandemig yn y dyfodol.听 听 听 听 听

[1:09] Mae 欧美性爱片 yn datblygu technolegau a听gwytnwch ym maes ynni niwclear a meddygaeth,

[1:13] trwy ein Sefydliad Dyfodol Niwclear blaenllaw.听 听

[听1:18] Mynd i'r afael 芒 newid Hinsawdd听 听 听 听 听

[1:19] gydag ymchwil i ynni carbon isel.听 听 听 听

[1:22] Ymdrin ag un o faterion amylcheddol mwyaf y blaned听 听 听 听

[听1:25] gwastraff plastig a gorddefnyddio plastigau untro 听 听 听

[1:29] a gwarchod yr amrywiaeth o rywogaethau ac ecosystemau听 听 听 听

[1:32] trwy ymchwil cadwraeth bioamrywiaeth.听 听 听 听

[1:37] Mae ein hymchwil ar Gymru, y Gymraeg a sgiliau ieithyddol听 听 听 听听

[1:40] yn ysbrydoli cenedl ddwyieithog fywiog. 听 听

[1:45] Mae ein darganfyddiadau yn llywio addysgu听 听 听 听

[ 1:49] gan alluogi myfyrwyr i ddysgu am听ymchwil mewn amser real

[听1:53] Mae ein hymchwilwyr yn rhannu ethos sy'n croesawu 听 听 听

[1:55] dewrder 听 听 听 听

[1:56] uniondeb 听 听 听 听

[1:57] cydweithio 听 听 听 听

[听1:58] hyder 听 听 听

[听1:59] ac ymddiriedaeth听 听 听

[2:01] gydag agwedd fyd-eang 听 听 听 听

[2:03] sy'n ein helpu i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl. 听 听 听

[2:06] Ymchwil听 听 听 听

[2:07] wrth wraidd ein gwaith听 听 听 听

[2:08] Ers 1884听 听 听 听

Mwy na'r amgylchedd

Mae bod yn brifysgol wirioneddol gynaliadwy yn golygu nid yn unig edrych ar 么l ein hadnoddau naturiol a鈥檙 amgylchedd 鈥 mae鈥檔 golygu gofalu am ein cymunedau, ein diwylliant a鈥檔 hadnoddau economaidd. Ym Mhrifysgol 欧美性爱片 rydym yn bwriadu gwneud ein prifysgol yn gyfystyr 芒 chynaliadwyedd..

Mae cynaliadwyedd yn fwy na鈥檙 amgylchedd, ac mae鈥檔 fwy na gwaith un adran - mae ym mhopeth a wnawn. Gan weithio gyda Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) Llywodraeth Cymru 2015, a Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig, ymrwymwn i unioni鈥檙 heriau y mae鈥檙 gymuned fyd-eang yn eu hwynebu.

Dr Christian Dunn,  Dirprwy Is-ganghellor Cynorthwyol dros Gynaliadwyedd
image of Dr Christian Dunn (white man, with dark hair and facial hair)

Sustainability at 欧美性爱片

O鈥檔 modiwlau israddedig i鈥檔 prosiect ymchwil, mae popeth a wnawn yn cael ei fapio ar 17 Nod Cynaliadwyedd y Cenhedloedd Unedig a defnyddio egwyddorion Deddf Llesiant Cenedlaethau鈥檙 Dyfodol (Cymru) 2015 Llywodraeth Cymru.

Deddf Llesiant Cenedlaethau鈥檙 Dyfodol (Cymru) 2015 Llywodraeth Cymru

Nod Cynaliadwyedd y Cenhedloedd Unedig

Caeau gwyrdd ar dir uchel yn Uganda

Rhywfaint o鈥檔 heffaith hyd yma... Dim Newyn

Amcangyfrifir bod 30-40% o ffrwythau a llysiau Uganda yn cael eu gwastraffu cyn cyrraedd y farchnad. Mae Prifysgol 欧美性爱片 yn gweithio gyda chydweithwyr ym Mhrifysgol Makerere yn Uganda i ddatblygu dulliau amgen o becynnu bwyd yn gynaliadwy.

Llun agos o fowlen ffrwythau

Rhywfaint o鈥檔 heffaith hyd yma... Gwastraff Bwyd

Project bwyd o dan arweiniad myfyrwyr Prifysgol 欧美性爱片 yw鈥檙 Ddraig Lwglyd (Hungry Dragon), ac mae鈥檔 arbed bwyd sydd dros ben ym Mangor. Yn ddiweddar, mewn partneriaeth 芒 Chaffi Pris Teg 欧美性爱片, maent yn troi ffrwythau a llysiau dros ben o archfarchnadoedd lleol yn gyffeithiau ac yn brydau bwyd.

Panel solar wrth ymyl tyrau foltedd uchel

Rhywfaint o鈥檔 heffaith hyd yma... Ynni Gl芒n

Fel Prifysgol, rydym yn deall bod ein defnydd o ynni sy'n deillio o danwydd ffosil yn cyfrannu at y newid yn yr hinsawdd byd-eang. Yn 2019, fe ddatganon ni Argyfwng yr Hinsawdd a chyhoeddi bod 100% o'n trydan bellach yn cael ei gyflenwi o ffynonellau adnewyddadwy gwarantedig. Mae gennym arbenigedd mewn ynni adnewyddadwy morol (gan gynnwys lliniaru'r effeithiau ar fywyd gwyllt y m么r) ac ynni niwclear, sy'n hanfodol i barhau i ddatgarboneiddio鈥檙 modd yr ydym yn cynhyrchu trydan, ac sy'n sail i ostwng allyriadau mewn sectorau eraill. Mae gogledd Cymru mewn lle da鈥檔 ddaearyddol i arwain ar dechnolegau amgylcheddol.

illustration of the earth surrounded by the recycling symbol.

Ychydig o'n heffaith hyd yma... Defnyddio a chynhyrchu鈥檔 gyfrifol

Yn 2019/20 llwyddodd y Brifysgol i beidio ag anfon 100% o'i gwastraff i safleoedd tirlenwi. O'r gwastraff a gyfeiriwyd i lefydd eraill, cafodd 2% ei ailddefnyddio, cafodd 59% ei ailgylchu ac adferwyd 39%. Cynhyrchwyd 617T o wastraff, gostyngiad o 196T (24%) ar y flwyddyn flaenorol. Ein nod yw ailddefnyddio/ailgylchu 70% o'n gwastraff erbyn Gorffennaf 2025, fel y nodir yn strategaeth wastraff gyffredinol Cymru - Tuag at Ddyfodol Di-wastraff.

Pobl yn sefyll wrth wal llawn o syniadau wedi eu hysgrifennu ar ddarnau papur

Beth ydyn ni'n gweithio arno

Rydym yn gweithio ar lawer o eitemau i wella ein perfformiad amgylcheddol a moesegol, mewn meysydd fel addysg ar gyfer datblygu cynaliadwy, ymgysylltu 芒 staff a myfyrwyr, a chyllid a chaffael

Llun agos o ddyn yn arwyddo dogfen gyda beiro
Person signing document

Polis茂au, Strategaethau ac Adroddiadau

Mae ein polis茂au a'n strategaethau yn siapio dyfodol y Brifysgol yn ogystal 芒 chanolbwyntio ar faterion sy'n wynebu staff a myfyrwyr presennol.听Ac mae ein Hadroddiadau yn tystio i'n hymdrechion hyd yn hyn.

People holding hands

Cwrdd 芒鈥檙 T卯m

Mae pawb sy'n ymwneud 芒 Chynaliadwyedd ym Mangor yn rhannu'r un weledigaeth a gwerthoedd er eu bod yn dod ag arbenigedd a phrofiadau gwahanol iddo. O ran t卯m credwn fod y cyfan yn fwy na chyfanswm ei rannau - ond os hoffech bori trwy'r enwau gwiriwch y rhestr isod.

Cysylltwch

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am gynaliadwyedd ym Mhrifysgol 欧美性爱片 e-bostiwch sustainability@bangor.ac.uk

#欧美性爱片Gynaliadwy

Dilynwch a defnyddiwch yr hashnod #欧美性爱片Gynaliadwy ar gyfer popeth cynaliadwy ym Mhrifysgol 欧美性爱片 ar gyfryngau cymdeithasol.

It looks like you鈥檙e visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?