Pobl yn gafael llaw

Ymgysylltiad Dinesig: Gweithio gyda'r gymuned

Ers sefydlu'r Brifysgol yn 1884, rydym yn ymwybodol o'r cysylltiad arbennig rhwng y sefydliad a'r ardal yr ydym wedi'n lleoli ynddi.

Ar y dudalen yma:

Tudur Owen
Ers dyddia cynta鈥檙 Brifysgol bron i 150 o flynyddoedd yn 么l, ma鈥檙 cysylltiad hefo鈥檙 ardal leol wedi bod yn bwysig iawn.听
A mi oedd gweithio hefo鈥檙 gymuned i godi dyheadau ac ansawdd bywyd yn bwysig iawn, a mae o dal i fod wrth wraidd gwaith y Brifysgol hyd heddiw.
Ma gallu y Brifysgol i gyfrannu at lesiant economaidd, amgylcheddol, diwylliannol a chymdeithasol yn bwysig, ac yn werthfawr iawn.
A dyma pam mai cenhadaeth ddinesig y Brifysgol ydy hyn: i flaenoriaethu llesiant ein cymunedau a鈥檙 ardal.听
Trwy gydweithio gyda鈥檔 partneriaid cymunedol, gall Prifysgol 欧美性爱片 helpu greu budd cynaliadwy ar gyfer cenedlaethau鈥檙 presennol a鈥檙 dyfodol, yma yng ngogledd Cymru.
Ymunwch a ni wrth i ni wrando ar rai o鈥檙 rheini sydd wedi elwa o鈥檙 genhadaeth yma.
Ma鈥檙 ffilm yma am eu stor茂au, a鈥檜 lleisiau.
Aaron Pleming
Aaron Pleming di fy enw i, a dwi鈥檔 gwirfoddoli yma yn Pontio, a dwi鈥檔 byw hefo cerebral palsy.听
Ma Pontio jyst fatha teulu mawr, a da ni鈥檔 gyd yn nabod ein gilydd.听
Da chi medru fynd i weld petha yn y sinema a theatr, a ma stiwdants yn medru dod yma i socialisio, ma jyst fatha teulu mawr yma yn Pontio rili.
Dwi di cael cefnogaeth massive gan y criw yma yn Pontio. Ma nhw ddim yn gweld fi fatha Aaron hefo cerebral palsy, ma nhw鈥檔 gweld fi fatha Aaron, does na ddim barrier yna basically.
Rhian Parry Jones
Rhian Parry Jones dwi i, Pennaeth Ysgol Dyffryn Nantlle, a dwi yn gyfrifol am yr ysgol yma, sy鈥檔 ysgol uwchradd sy鈥檔 gwasanaethu ardal Penygroes.
Ma鈥檙 gefnogaeth da ni鈥檔 gael gan y Brifysgol a gan partneriaethau gwahanol sy鈥檔 cael ei trefnu drwy鈥檙 Prifysgol yn galluogi ni i ehangu gorwelion ein disgyblion ni yma.
Ma鈥檔 galluogi nhw i weld be di鈥檙 cyfleoedd eraill sydd yna ar gael iddyn nhw tu allan i鈥檙 ysgol, ac efallai gwneud i nhw ystyried gyrfaoedd mewn gwahanol gyrfaoedd STEM er enghraifft, falle byse nhw ddim wedi cysidro, cyn iddyn nhw gael y profiadau gwahanol ma nhw鈥檔 gael.
Huw Evans
So da ni wedi bod yn cydweithio hefo鈥檙 Brifysgol ers dipyn o flynyddoedd ar nifer fawr o brosiectau, cychwyn ffwrdd hefo Ehangu Mynediad, a hwnna di mynd yn nol i cyn 2018.听
Da ni wedyn di bod yn cydweithio ar brosiectau eraill hefo Ymestyn yn Ehangach hefo鈥檙 Brifysgol, a cydweithio hefo nhw ar nifer fawr o brosiectau STEM, a gwahanol brosiectau eraill, a hefyd da ni wedi bod yn cydweithio hefo M-SParc yn Gaerwen.
So heddiw ma gyno ni focus ar gwyddoniaeth, so da ni鈥檔 edrych ar brosiectau STEM.听
So da ni鈥檔 edrych ar egni lleol yn gynta, wedyn ma gyno ni cwmni Explore yn dod i fewn, a ma gyno ni 2 gr诺p yn neud prosiectau, un ar y bydysawd ac astro-ffiseg ac edrych ar rocedi, a wedyn ma gyno ni gr诺p arall wedyn yn edrych ar ceir sydd yn gyrru heb gyrwyr.
Alaw
Y peth gora genai i yw da ni鈥檔 cael fel cyfleoedd o pethau gwahanol, i gweld, jyst i cael blas o pethau gwahanol.
Efa
Dwi wedi mwynhau dysgu pethau newydd yn yr ysgol, a cael y profiadau i neud o.听
Yn fy marn i yr un gorau dwi di neud ydy鈥檙 World of Work oherwydd ma na llawer o gyflogwyr wedi dod i fewn i鈥檙 ysgol a dysgu petha gwahanol i ni.
Huw
Yn y gorffennol da ni wedi cael lot fawr o brosiectau o STEM, cymhwysedd digidol, gyrfaoedd, cael pobl i fewn o gwahanol gwmn茂au, i roi yr arlwy disgyblion o be sydd ar gael i nhw yn y dyfodol a鈥檙 potensial i ehangu eu gorwelion nhw ar gyfer pa fath o swyddi sydd yn y byd STEM neu sydd yn y byd gwaith ehangach tu allan yn lleol.
Wel ma鈥檙 gefnogaeth da ni wedi ei gael gan y Brifysgol wedi helpu ni fel staff a鈥檙 disgyblion. O ran y disgyblion, ma nhw鈥檔 cael sgiliau meddal, ma nhw鈥檔 cael profiadau bythgofiadwy, ma鈥檙 disgyblion wastad yn s么n am y profiadau ma nhw鈥檔 cael hefo鈥檙 sesiynau da ni鈥檔 neud yn yr ysgol hefo鈥檙 Brifysgol.听
Ma鈥檙 staff hefyd yn elwa achos bod nhw鈥檔 gallu gweld y potensial yn y disgyblion, a gweld ongl gwahanol i鈥檙 disgyblion pan ma nhw yn cael mynediad at y math yma o weithgaredd.
Guto Hughes
Fy enw i yw Guto Wyn Hughes, dwi鈥檔 astudio PhD yma ym Mangor, yn edrych ar gweithrediad pwysau gwaed mewn pobl.听
Ges i fy ngeni a magu yma ym Mangor, a wedi bod yn dod i Canolfan Brailsford, neu fel oedd o ers talwm, Maesglas, ers i mi fod yn ysgol gynradd. Odd na glybiau addysg gorfforol a ballu yn digwydd yma, a hefyd pan on i鈥檔 ysgol uwchradd ddos i yma ar gyfer wythnos o brofiad gwaith.
So dwi鈥檔 astudio PhD yma ym Mangor ar hyn o bryd, wedi i mi astudio gwyddorau chwaraeon lawr yng Nghaerdydd, a wedi hynna rodd na brosiect PhD perffaith i mi yma ym Mangor, ag oedd o鈥檔 teimlo fel y peth iawn i neud i ddod nol adra i astudio鈥檔 ymhellach.
Dwi鈥檔 mwynhau ymarfer yma yn Brailsford, yn arbennig oherwydd ma na gymuned unigryw yma sydd ddim yn digwydd yn unlla arall.听
Ti鈥檔 cael yr ochr mwy elite a鈥檙 pobl sy鈥檔 cystadlu yn yr lefelau top sy na, a hefyd da ni鈥檔 cael pobl sydd jyst yn dod fewn o鈥檙 gymuned, sydd jyst yma i neud ymarfer corff, ond hefyd yn gweld be da ni鈥檔 neud ac yn meddwl ei fod yn edrych yn diddorol a isio cymryd rhan yn y math yna o beth.听
A felly da ni鈥檔 cychwyn pigo fyny pobl o bob ochr nes bod gyno ni鈥檙 gymuned unigryw iawn yma yn Brailsford.
So ar hyn o bryd ma gyno ni paratoadau yn mynd ymlaen ar gyfer Pencampwriaeth Codi Pwysau Prifysgolion Prydain yma ym Mangor am y tro cynta, y tro cynta tu allan i Llundain o gwbl.听
Ma gyno ni gyfleusterau unigryw iawn yma, o ran bod y lle da ni鈥檔 cynhesu i fyny ac yn paratoi ar gyfer y gystadleuaeth yn cyfleusterau arbennig o dda a hefyd reit yn ymyl lle ma鈥檙 gystadleuaeth yn digwydd.听
Yn aml iawn da ni fel arfer gorfod cerdded lawr rhyw coridors hir i gyrraedd lle ma鈥檙 gystadleuaeth. Yma, da ni鈥檔 syth allan o鈥檙 stafell cynhesu i fyny, a syth ar y platfform cystadlu. Mae o鈥檔 berffaith.听
Dwi鈥檔 argymell i unrhyw berson sydd hefo diddordeb mewn chwaraeon neu jyst ymarfer corff, dim bwys be fath, i ddod i Brailsford.听
Ma na gymuned i bob gr诺p, a dim bwys be fath o chwaraeon da chi鈥檔 edrych am, da chi wastad yn gallu ffeindio eich gr诺p chi.
Lowri Morris
Fy enw i ydy Lowri Morris, a dwi yn gweithio i Wild Elements, a da ni鈥檔 cwmni gymdeithasol di-elw, a mi da ni鈥檔 gwneud llawer iawn o weithgareddau, dwi fy hun yn gweithio mewn sesiynau yn yr awyr agored, a mi fyddai鈥檔 gwneud digwyddiadau awyr agored, fel sydd yma heddiw, a hefyd mi fyddai i yn bersonol mi fyddai i yn mynd i fewn i ysgolion i gyflwyno sesiynau hefo ysgolion lleol a hefyd mi fydd yr ysgolion yn dod atom ni yn Treborth hefyd i gael sesiynau yn yr gardd fotaneg Treborth a yn yr ysgol goedwig hefyd.
Heddiw ma gyno ni Draig Beats yn mynd ymlaen yma, a da ni fel Elfennau Gwyllt yn cymryd rhan yn y diwrnod yma. Ma gyno ni stall ein hunain yma, yn gwerthu nwyddau sydd gyno ni yn ein siop eco ym Mangor, a hefyd da ni鈥檔 cynnal digwyddiadau i blant, celf a chrefft, a ma gyno ni hefyd saethyddiaeth a da ni鈥檔 neud smores i blant hefyd a pobl yn yr ysgol goedwig.
Pwynt cyswllt cynta fi fy hun hefo Prifysgol Cymru 欧美性爱片 odd pan wnes i ddechrau chwilio am cyrsiau i neud yn y Brifysgol ar 么l Lefel A, a be on i isio bod oedd athrawes cynradd, felly ar y pryd mi oedd na gwrs i athrawon cynradd i hyfforddi fel athrawon cynradd yn 欧美性爱片 ar safle Normal, felly fana es i yno i neud fy gradd mewn addysg i 7 i 11, yn arbenigo mewn addysg mewn gwyddoniaeth.
Mi da ni鈥檔 gweithio yn agos iawn hefo ysgolion lleol yn yr ardal. Ar hyn o bryd da ni鈥檔 gwneud sesiynau ar prosiect ar thema o cemeg. A felly da ni wedi bod i naw ysgol lleol yn yr ardal, a ma sesiynau yn seiliedig hefyd i atgyfnerthu y cwricwlwm yng Nghymru.
Y manteision o weithio hefo Gardd Fotaneg Treborth efo ni yw da ni鈥檔 cael defnyddio fel da chi鈥檔 gwybod yr ardal ei hun fel yr ysgol goedwig sydd gyno ni fama ond hefyd da ni鈥檔 cael defnyddio da chi鈥檔 gwybod, ma鈥檙 arbenigedd yma i ni gael holi beth sydd yn tyfu yma, y datblygiadau sydd yn digwydd yma fel bod ni鈥檔 gallu hefyd defnyddio hynna yn ein sesiynau ni hefo鈥檙 plant a鈥檙 cyhoedd.
Anna Roberts
Anna Roberts dwi i, fi di Prif Weithredwr a sylfaenydd Explorage.com, a rydym wedi ein lleoli yma yn M-SParc ar Ynys M么n.听
Prifysgol 欧美性爱片 yw ein prifysgol lleol, mae ar ein stepen drws, felly da ni wastad bod yn gyfarwydd hefo fo, ond fy ymgysylltu personol cynta hefo hi oedd cwrs Arweinyddiaeth ION Lefel 5, a rodd yn rhywbeth nad oeddwn wedi ei hystyried tan i mi wneud gwaith gyda chwmni arall, a wedyn wnes i feddwl ma gen i fy nghymwysterau proffesiynol, r诺an dwi angen rhywbeth i gadarnhau fy ngalluoedd arweinyddiaeth.听
A dyma pam wnes i edrych ar y cwrs Arweinyddiaeth ION, ond actually canlyniadau鈥檙 cwrs ION, a鈥檙 cynnwys a鈥檙 cysylltiadau dwi wedi ei wneud wedi mynd yn bell tu hwnt i fy nisgwyliadau.听
So rodd hynna鈥檔 gr锚t, a tu hwnt i hyn ma nhw wedi bod yn gefnogol tra bod ni wedi lleoli yma yn M-SParc, yn nhermau siarad gyda amryw o arweinwyr cyfadran am cydweithio posibl gyda myfyrwyr medrwn ei wneud gyda Explorage wrth i ni barhau i arloesi a thyfu.听
Da chi鈥檔 rhan mawr o hwb o weithgaredd neu rydych chi鈥檔 gwybod be sy鈥檔 digwydd ar lawr gwlad.听
Rydym wedi gweithio yn uniongyrchol gyda sawl tenant arall yn yr adeilad, felly rydym yn defnyddio eu gwasanaethau, a gofyn am eu cyngor ar bethau hefyd!听
Rydym wedi cael lleoliad Academi Sgiliau o ganlyniad i M-SParc, a felly ma hyn wedi datblygu i fewn i weithiwr llawn amser a bellach yn aelod o鈥檔 t卯m, rydym hefyd wedi cael person profiad gwaith.听
Os na fuasem di cael y cefnogaeth o M-SParc a Phrifysgol 欧美性爱片 da ni wedi ei dderbyn, mi fyse wedi bod yn fynydd llawer anoddach i鈥檞 ddringo, a byse di cymryd llawer yn hirach i gyrraedd lle ydym ni.听
Ma鈥檙 cefnogaeth di neud ni teimlo fel rhan o rhywbeth a helpu ni i gadw鈥檙 momentwm i fynd, a ma di agor drysau i ni lle ffordd arall buasem wedi bod yn cnocio ein pennau ar wal o frics! Felly rydym yn ddiolchgar iawn amdano.
Tudur
Hyn, stori鈥檙 unigolion sy鈥檔 gysylltiedig gyda鈥檙 Brifysgol mewn amryw o wahanol ffyrdd. Yma i weithio gyda chi, ac i gefnogi chi.听
Prifysgol 欧美性爱片: Eich Prifysgol, Eich Cymuned.

Gyda diolch i'n partneriaid Aaron Pleming, ; Rhian Parry Jones a Huw Evans ; Guto Wyn Hughes, Canolfan Brailsford; Lowri Morris, ; Anna Roberts, a roddodd eu hamser i gefnogi'r fideo yma.听

Amdanom Ni

Mae gan Brifysgol 欧美性爱片 hanes hir o weithio gyda'r gymuned leol i godi dyheadau a gwella ansawdd bywyd. Os hoffech weithio gyda ni, boed fel unigolyn, gr诺p, ysgol, neu sefydliad, cysylltwch 芒 ni trwy cymuned@bangor.ac.uk听neu llenwch y ffurflen ymholiadau hon.

Mae ein Strategaeth Ymgysylltiad Dinesig newydd yn amlinellu sut y byddwn yn gweithio gyda'n cymunedau. Mae ein gwaith yn y maes hwn yn dod o dan dair thema ymbar茅l.

  • Nodi a mynd i鈥檙 afael 芒 鈥榟eriau mawr鈥 (e.e. iechyd, hinsawdd, yr iaith Gymraeg, tai, tlodi, poblogaeth sy'n heneiddio)
  • Galluogi arloesi a chyfleoedd economaidd
  • Gwella ansawdd bywyd a rhannu gwybodaeth trwy ymgysylltu cymdeithasol a chyhoeddus

Trwy bartneriaethau a chydweithio, ceisiwn gyfrannu at les economaidd, amgylcheddol, diwylliannol a chymdeithasol ein hardal. Edrychwch ar enghreifftiau o'r gwaith hwn isod.

[00:00]
Helo, Yr Athro Andrew Edwards ydw i, Dirprwy Is-ganghellor ar gyfer Ymgysylltiad Dinesig ym Mhrifysgol 欧美性爱片.

[00:07]
Mae鈥檔 bleser gen i gyflwyno ein strategaeth Ymgysylltiad Dinesig, a gafodd ei lansio mis yma.

[00:13]
Yn y b么n, mae鈥檙 strategaeth yn s么n am ddatblygu, cryfhau ac ehangu鈥檙 cysylltiadau rhwng y brifysgol a鈥檙 gymuned.听

[00:21]
Pwrpas y strategaeth yw sicrhau cyfeiriad a statws i鈥檔 gwaith yn y maes pwysig hwn.听

[00:28]
Mae gan y Brifysgol gyfoeth o sgiliau, arbenigedd a gwybodaeth rydyn ni鈥檔 dymuno eu rhannu gyda鈥檔 cymunedau ni.听

[00:36]
Rydym eisiau cydweithio er mwyn gwella ansawdd bywyd a llesiant pobl o bob oedran.听

[00:43]
Nid yw hyn yn rhywbeth newydd chwaith. Ers i ni sefydlu yn 1884...

[00:48]
Mae gweithio gyda chymunedau i godi uchelgais addysgol, diwylliannol ac economaidd yn rhan annatod o鈥檔 gwaith ni, fel Prifysgol.

[00:58]
Drwy鈥檙 strategaeth hon a鈥檔 cynllun strategol sefydliadol, Strategaeth 2030...

[01:03]
Rydyn ni鈥檔 cyflwyno ein hymrwymiad i gefnogi cyfoeth o amcanion i gryfhau ein cenhadaeth ddinesig yn rhanbarthol,听

[01:11]
yn genedlaethol ac hefyd yn rhyngwladol.

[01:14]
Dyma strategaeth sydd yn clymu myfyrwyr a staff y Brifysgol ynghyd 芒 chymunedau ledled gogledd Cymru a thu hwnt.听

[01:23]
Mae gennym d卯m Ymgysylltiad Dinesig penodedig erbyn hyn,

[01:26]
er mwyn helpu i ddatblygu a chynnal y cysylltiadau rhwng y Brifysgol a鈥檔 cymunedau ni.听

[01:32]
Felly os ydych eisoes mewn cyswllt gyda鈥檙 Brifysgol trwy ddosbarthiadau neu gyrsiau,听

[01:38]
yn defnyddio ein cyfleusterau o鈥檙 ansawdd uchaf yn Pontio, M-SParc, Canolfan Brailsford neu Gerddi Treborth...

[01:45]
Neu ella yn gweithio ar brosiect penodol gyda鈥檔 staff, rydym am adeiladau ar y cysylltiadau yma...

[01:50]
A sicrhau fod yna fwy o gyd-weithio rhyngom a鈥檔 bod yn meithrin cysylltiadau newydd er budd yr ardal.听

[01:57]
Gobeithio y gewch gyfle i fwrw golwg dros y strategaeth, a pheidiwch ag oedi i gysylltu gyda ni ar:

[02:04]
cymuned@bangor.ac.uk er mwyn trafod syniadau newydd a ffyrdd o gydweithio.听

[02:11]
Dwi fawr iawn yn edrych ymlaen at gydweithio gyda chi, dros y blynyddoedd nesaf, Diolch yn fawr iawn.

Gweithio gyda rhanddeiliaid i nodi a mynd i鈥檙 afael 芒 鈥榟eriau mawr鈥

(e.e. iechyd, hinsawdd, y Gymraeg, tai, tlodi, poblogaeth sy'n heneiddio)

Cwad Mewnol ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau, Prifysgol 欧美性爱片

Nodi a mynd i鈥檙 afael 芒 鈥榟eriau mawr鈥 Bwrdd Cymunedol Prifysgol 欧美性爱片:

Yn 2022, sefydlwyd y Bwrdd Cymunedol. Mae'r Bwrdd yn disodli'r hen Gr诺p Cyswllt Prifysgol 欧美性爱片 (BULG), ac mae'n cynnwys cynrychiolwyr o ystod eang o sefydliadau, sefydliadau a phartneriaid gwasanaethau cyhoeddus ym Mangor ac ar draws gogledd orllewin Cymru. 惭补别鈥檙 Bwrdd yn ffordd bwysig o gysylltu鈥檙 Brifysgol 芒鈥檔 cymunedau, i drafod meysydd ar gyfer cydweithio ac i gydweithio ar faterion o ddiddordeb cyffredin.

Arm holding waste water sample

Nodi a mynd i鈥檙 afael 芒 鈥榟eriau mawr鈥 RHAGLEN MONITRO D糯R YN YSBYTAI A MONITRO Y TU HWNT I COVID-19

Datblygodd gwyddonwyr o Brifysgol 欧美性爱片 y broses o brofi d诺r gwastraff ar gyfer COVID-19 i ddechrau, a defnyddiwyd y gwaith hwn, a wnaed mewn partneriaeth 芒 Llywodraeth Cymru, Prifysgol Caerdydd, D诺r Cymru a Hafren Dyfrdwy, i ganfod yn gynnar y don Omicron ar draws Cymru. 惭补别鈥檙 tim bellach yn cydweithio ag ysbytai ac wedi ychwanegu glefydau trosglwyddadwy i鈥檞 alluoedd.

惭补别鈥檙 rhaglen yn darparu data hanfodol ar nifer yr achosion o鈥檙 coronafeirws yn y gymuned a bydd ychwanegu鈥檙 safleoedd allweddol hyn a chlefydau trosglwyddadwy ychwanegol at y gwaith monitro sydd eisoes ar waith ar draws byrddau iechyd ac awdurdodau lleol Cymru er mwyn dyfnhau鈥檙 mewnwelediad a鈥檙 wybodaeth leol sydd ei angen wrth wneud penderfyniadau iechyd cyhoeddus. Mae astudiaeth fwy diweddar wedi ymchwilio i weld a allai defnyddio profion d诺r gwastraff fel ffordd o fonitro iechyd cyffredinol teithwyr ar awyrennau sy'n dod i'r wlad yn y dyfodol.

Gweithiwr Cymdeithasol yn gwenu ar ddyn oedrannus, yn eistedd ar soffa

Nodi a mynd i鈥檙 afael 芒 鈥榟eriau mawr鈥 M.A. Gwaith Cymdeithasol

Sefydlwyd y rhaglen M.A. Gwaith Cymdeithasol yn 2012 er mwyn sicrhau cyflenwad o weithwyr cymdeithasol dwyieithog, sydd yn bennaf ddiwallu anghenion y gweithlu gwaith cymdeithasol lleol. Mae hyn mewn partneriaeth gyda Chynghorau Ynys M么n, Gwynedd a Chonwy sydd yn darparu lleoliadau gwaith ar gyfer myfyrwyr sydd o gwmpas 50% o鈥檜 hyfforddiant proffesiynol. 听

Drwy addysgu鈥檙 boblogaeth leol i wasanaethu鈥檙 boblogaeth leol mae鈥檙 rhaglen yn gweithio gydag unigolion i sefydlu eu canlyniadau llesiant ac yn cydweithio gydag asiantaethau a gweithwyr proffesiynol eraill megis yr heddlu, gweithwyr iechyd, y sector addysg a 鈥榬 sector tai, er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn gwella ansawdd bywyd, diogelu rhag niwed a chamdriniaeth, a gwella rhagolygon i allu byw bywyd mor llawn 芒 phosib.

Dyn mewn oed yn eistedd wrth y bwrdd yn bwyta sglodion a sgodyn efo plentyn ifanc
Credit:Darlun TV

Nodi a mynd i鈥檙 afael 芒 鈥榟eriau mawr鈥 Cefnogi pobl sy'n byw gyda dementia

惭补别鈥檙 Brifysgol yn cefnogi pobl sy鈥檔 byw gyda dementia, eu partneriaid, teuluoedd a gofalwyr mewn nifer o ffyrdd, gan gynnwys Gr诺p Caban, Rhwydwaith Dementia Gogledd Cymru, a gweithio tuag at ddod yn Brifysgol sy鈥檔 Deall Dementia. Datblygir ymchwil ochr yn ochr 芒 phobl y mae dementia yn effeithio arnynt.

Llun o'r 'dyn tun' wrth gefn golygfa Pen Llyn

Nodi a mynd i鈥檙 afael 芒 鈥榟eriau mawr鈥 Ecoamgueddfa Pen Ll欧n

Ecoamgueddfa Pen Ll欧n - Partneriaeth sy鈥檔 hyrwyddo Pen Ll欧n fel cartref yn ogystal 芒 chyrchfan neu faes chwarae i ymwelwyr. 听

Yn syml, 鈥榓mgueddfa鈥 neu gydweitho sy鈥檔 datblygu ar y cyd i adlewyrchu lle neu ardal, ei phobl a鈥檌 chymunedau 鈥 dyna yw Ecoamgueddfa. O Ffrainc y daeth y syniad yn wreiddiol ac yno, yn 1971 y cafodd y gair ei fathu. 惭补别鈥檙 鈥榚co鈥 yn dalfyriad o 鈥榚coleg鈥 ond yn cyferio yn benodol at syniad newydd o ddehongli treftadeth ddiwylliannol yn ei holl goniant, yn hytrach na thrwy ganolbwyntio ar greiriau penodol neu gyfnod hanesyddol fel sy鈥檔 tueddu i ddigwydd mewn amgueddfa draddodiadol.听

Ein n么d ers 2015 pan sefydlwyd yr ecoamgueddfa yw sicrhau fod cymunedau heddiw a chymunedau鈥檙 dyfodol yn gallu ffynnu yn eu milltir sgwar eu hunain ar eu telerau eu hunain a thrwy wneud hynny, cyfoethogi profiad yr ymwelydd, a symud oddi wrth dwristiaeth sy鈥檔 echdynu鈥檔 unig tuag at economi ymwelwyr adfywiol.听

Ariannwyd gan Lywodraeth y DU, ac wedi'i yrru gan Ffyniant Bro Cyngor Gwynedd.

Merch yn eistedd wrth ei desg gyda masg Covid

Nodi a mynd i鈥檙 afael 芒 鈥榟eriau mawr鈥 Covid-19: Archwilio dylanwad negeseuon yn y cyfryngau ar ddewisiadau gwisgo masgiau

Arweiniodd y Brifysgol ar ymchwil newydd yn 2021 i archwilio dylanwad negeseuon yn y cyfryngau ar ddewisiadau gwisgo masgiau pobl yn ystod pandemig Covid-19.

Siop 鈥楶riental Stores鈥 teulu Gubay
Siop 鈥楶riental Stores鈥 teulu Gubay.

Nodi a mynd i鈥檙 afael 芒 鈥榟eriau mawr鈥 Dathlu Hanes Iddewig Llandudno

Yn 2020, cwblhawyd map yn dangos hanes Iddewig Llandudno. Mae'r map yn dathlu presenoldeb Iddewon yn Llandudno o ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg hyd heddiw. Mae'n cyd-fynd 芒'r map cynharach o hanes Iddewig 欧美性爱片.

Llyfr agored ar fwrdd mewn llyfrgell

Nodi a mynd i鈥檙 afael 芒 鈥榟eriau mawr鈥 Project Addysgu Iaith a Llythrennedd o Bell (RILL):

惭补别鈥檙 prosiect wedi鈥檌 ddylunio a鈥檌 redeg gan ymchwilwyr yn yr Ysgol Seicoleg a Gwyddor Chwaraeon, a Chanolfan Dyslecsia Miles yn y Brifysgol.听Mae'n cynnwys rhaglen iaith a llythrennedd fer ar gyfer plant Cyfnod Allweddol 2, ac fe'i lansiwyd mewn ymateb i bandemig Covid-19 a'r cyfyngiadau symud cenedlaethol o ganlyniad ym mis Ebrill 2020. Mae'r prosiect bellach yn rhedeg mewn tua 100 o ysgolion yng Nghymru a Lloegr ac wedi cyrraedd drosodd.听1,000 o blant.听Y genhadaeth yw sicrhau bod plant - yn enwedig y rhai sy'n cael trafferth darllen ac ysgrifennu - yn cael y cyfarwyddyd llythrennedd gorau posibl.听

Poster yn dangos logo "Dewch yn 么l" gan MSParc

Nodi a mynd i鈥檙 afael 芒 鈥榟eriau mawr鈥 Dewch yn 么l

Ymgyrch a ddechreuwyd er mwyn annog pobl sydd wedi symud allan o Gymru i ddychwelyd i fyw a gweithio yma. Hyd yn hyn mae pump o bobl wedi dychwelyd, un bellach wedi ei leoli yn M-SParc, ac yn dod o lefydd mor bell 芒 Lerpwl, Llundain, a Texas! Mae'r ymgyrch yn cael ei rhedeg mewn partneriaeth 芒 Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, Llwyddo'n Lleol, ac eraill.

Gr诺p o fyfyrwyr yn astudio a siarad yn y llyfrgell

Nodi a mynd i鈥檙 afael 芒 鈥榟eriau mawr鈥 Myfyrwyr yn Cefnogi gwasanaethau Iechyd Meddwl ar draws gogledd Cymru

Mewn cydweithrediad unigryw 芒鈥檙 GIG, mae rhwng 16-20 o fyfyrwyr MSc Cwnsela Prifysgol 欧美性爱片 yn cynnig 2000 neu fwy o oriau cymorth cwnsela'r flwyddyn o fewn Gwasanaeth Iechyd Meddwl Sylfaenol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Mae'r math hwn o gydweithio ar leoliad yn unigryw i Brifysgol 欧美性爱片 ac roedd yn ganlyniad i fwy o alw gan y cyhoedd am wasanaeth y GIG, a diffyg myfyrwyr 'parod i ymdrin 芒 chleientiaid' yn gadael y brifysgol.听

Myfyriwr yn gweithio yn Llyfrgell Prifysgol 欧美性爱片

Nodi a mynd i鈥檙 afael 芒 鈥榟eriau mawr鈥 Clinig y Gyfraith Gogledd a Chanolbarth Cymru

Mae Clinig y Gyfraith Gogledd a Chanolbarth Cymru yn bartneriaeth o saith cangen Cyngor ar Bopeth Lleol ac Ysgol Hanes, y Gyfraith a Gwyddorau Cymdeithas y Brifysgol sy鈥檔 darparu gwasanaeth i gefnogi Ymgyfreithwyr wyneb yn wyneb ar bob cam o鈥檜 taith. Mae myfyrwyr Prifysgol 欧美性爱片 yn cael eu hyfforddi mewn meysydd allweddol megis cyfraith teulu, gofal cymunedol a chyfraith cyflogaeth ac yn cael cynnig y cyfle i ddatblygu a defnyddio eu gwybodaeth gyfreithiol mewn sefyllfa bywyd go iawn.

Ap Geiriaduron Canolfan Bedwyr

Nodi a mynd i鈥檙 afael 芒 鈥榟eriau mawr鈥 Uned Technolegau Iaith

惭补别鈥檙 Uned Technolegau Iaith ym Mhrifysgol 欧美性爱片 yn cynnal ymchwil i sut y gall pobl gyfathrebu 芒鈥檌 gilydd yn Gymraeg drwy gymorth cyfrifiaduron newydd a dyfeisiau clyfar a datblygu technoleg sy鈥檔 adnabod yr hyn y mae pobl yn ei ddweud yn Gymraeg, yna鈥檌 deipio neu ateb cwestiynau yn Gymraeg.

Cysgliad

Mae eu rhaglen Cysgliad, sy'n cynnwys Cysill (gwirydd sillafu a gramadeg Cymraeg), a Cysgeir (casgliad o eiriaduron electronig Cymraeg) ar gael yn rhad ac am ddim trwy haelioni Llywodraeth Cymru.

Termau Cymraeg

惭补别鈥檙 Uned hefyd yn gyfrifol am safoni termau Cymraeg ar gyfer addysg yng Nghymru, gan gynnwys Y Termiadur Addysg a Geiriadur Termau鈥檙 Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

SU roundtable discussion

Nodi a mynd i鈥檙 afael 芒 鈥榟eriau mawr鈥 Gwirfoddoli Myfyrwyr 欧美性爱片

Mae Gwirfoddoli Myfyrwyr 欧美性爱片 yn trefnu llu o weithgareddau i drigolion lleol, yn cynnwys te partis (sydd wedi bod yn rhedeg ers 1952), teithiau undydd i bobl h欧n, tripiau i gael te prynhawn a hyd yn oed ymweliadau 芒 gwarchodfa boblogaidd i fulod yn Eryri.

Mae myfyrwyr yn gwirfoddoli'n rheolaidd mewn cartrefi gofal lleol ac yn helpu i drefnu llu o weithgareddau yn ogystal 芒 bod yn glust i wrando ar drigolion sydd eisiau dim byd ond sgwrs. Yn yr un modd, mae Caffi鈥檙 Hafan yng nghanol dinas 欧美性爱片 yn rhoi cyfle i fyfyrwyr wirfoddoli mewn canolfan gymunedol sy鈥檔 hybu lles a byw鈥檔 annibynnol ac yn cynnig lle i aelodau o鈥檙 gymuned leol gael paned a chymdeithasu.

Gweithio gyda rhanddeiliaid i alluogi arloesi a chyfleoedd economaidd

Criw o blant ar ddiwedd perfformiad ar y llwyfan yn Pontio
Credit:Iolo Penri

Arloesi a chyfleoedd economaidd BLAS

Ariennir BLAS gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Phlant mewn Angen, ac yn brosiect sy鈥檔 darparu cyfleoedd artistig i bobl ifanc ym Mangor gan Pontio.

person mewn labordy
Dr Simon Middleburgh o Brifysgol 欧美性爱片

Arloesi a chyfleoedd economaidd Ysgoloriaethau Sgiliau鈥檙 Economi Gwybodaeth (KESS 2)

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau鈥檙 Economi Gwybodaeth (KESS 2) yn ymgyrch fawr Cymru gyfan a gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) trwy Lywodraeth Cymru. Mae KESS 2 yn cysylltu cwmn茂au a sefydliadau sydd ag arbenigedd academaidd yn y sector Addysg Uwch yng Nghymru i hwyluso projectau ymchwil cydweithredol, sy鈥檔 gweithio tuag at gymhwyster PhD neu Feistr Ymchwil.

Criw o gyfrannwyr i'r rhaglen ION yn sefyll o flaen baner marchnata y project

Rhaglenni Twf Busnes Rhaglen Arweinyddiaeth ION

Cefnogir project arweinyddiaeth ION gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, ac fe'i harweinir gan Brifysgol Abertawe mewn partneriaeth 芒 Phrifysgol 欧美性爱片. 惭补别鈥檙 project yn fenter strategol bwysig a luniwyd i ddatblygu a gwella sgiliau arwain perchnogion, rheolwyr a鈥檙 rhai sy鈥檔 gwneud penderfyniadau allweddol i fusnesau ledled Gorllewin Cymru a'r Cymoedd.

Proffesiynol sy'n gweithio wrth ddesg gyda gliniadur, cyfrifiannell a phapurau

Rhaglenni Twf Busnes Rhaglen Twf Busnes 20Twenty

Mae gan Raglen Arweinyddiaeth a Thwf Busnes Cymru ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, ar y cyd 芒 Phrifysgol 欧美性爱片, enw da am gyflwyno sgiliau arwain a rheoli rhagorol a thwf busnes cynaliadwy yng Nghymru.

Cwpwl yn sefyll tu 么l i'r cownter mewn caffi

Rhaglenni Twf Busnes Helpu i Dyfu - cyrsiau rheolaeth

Cwrs datblygu gweithredol unigryw ym maes arwain a rheoli wedi'i gynllunio i'ch helpu chi i dyfu eich busnes

Adeilad M-SParc yn y cyfnos

Rhaglenni Twf Busnes Hwb Menter

Er mwyn cefnogi busnesau y tu allan i鈥檙 sectorau carbon isel, ynni a鈥檙 amgylchedd, digidol a gwyddorau bywyd, mae M-SParc a Menter M么n wedi partneru ar yr Hwb Menter. Wedi鈥檌 ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, mae鈥檙 Hwb yn caniat谩u i M-SParc gefnogi busnesau newydd mewn unrhyw sector drwy ddarparu gofod swyddfa wedi鈥檌 ariannu鈥檔 llawn, digwyddiadau, a chefnogaeth i fusnesau.

Myfyrwyr yn edrych ar liniadur

Rhaglenni Twf Busnes Gwasanaeth Cyflogadwyedd

惭补别鈥檙 Gwasanaeth Cyflogadwyedd yn cefnogi myfyrwyr a graddedigion trwy ystod o wasanaethau gan gynnwys cefnogaeth un i un, gweithdai, cyngor hunangyflogaeth, menter ac arloesi, meithrin uchelgais, cyflwyniadau gan gyflogwyr, interniaethau a lleoliadau gwaith, yn ogystal ag amrywiaeth o adnoddau ar-lein. Mae'r gwasanaeth hefyd yn gweithio gyda chyflogwyr o bob maint, yn enwedig cwmn茂au lleol, cenedlaethol a rhyngwladol i ddod o hyd i gyfleoedd ar gyfer ymgysylltu a datblygu. Gall pob sefydliad gofrestru gyda'n i weithio gydag unrhyw un o鈥檔 timau neu brojectau a hysbysebu swyddi, lleoliadau, interniaethau a chyfleoedd gwirfoddoli addas. Mae graddedigion Prifysgol 欧美性爱片 yn gymwys i gael mynediad i鈥檔 gwasanaethau am dair blynedd ar 么l graddio, a gallant hefyd fod yn gymwys i gael profiad gwaith a hyfforddiant wedi鈥檌 ariannu drwy鈥檙 Rhaglen Cefnogaeth i Raddedigion.听

Llon Ymchwil Y Prince Madog ym Mhorthaethwy

Rhaglenni Twf Busnes Gwasanaeth Cefnogi Effaith ac Ymchwil Integredig (IRIS):

R么l Gwasanaeth IRIS yw cefnogi rhagoriaeth ymchwil a gweithgareddau effaith yn y Brifysgol ac mae'r t卯m yn ganolog i gyflawni Strategaeth 2030 newydd y brifysgol: Strategaeth Ymchwil ac Effaith. Mae IRIS yn gweithio gydag ymchwilwyr i feithrin perthnasoedd cynaliadwy gyda phartneriaid busnes lleol, rhanbarthol a chenedlaethol a rhanddeiliaid allweddol eraill a nodwyd fel darpar gydweithwyr a/neu fuddiolwyr ein hymchwil. Yn ogystal 芒 chefnogi ymchwilwyr i sicrhau cyllid ymchwil, mae IRIS hefyd yn chwarae rhan allweddol mewn ymarferion adrodd ac asesu, megis y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) a HE-BCI鈥

Gwella ansawdd bywyd a rhannu gwybodaeth drwy ymgysylltu cymdeithasol a chyhoeddus

Ein Partneriaid Strategol

T欧 Gwyrddfai Logo

Mae Prifysgol 欧美性爱片 ac Adra, darparwr tai cymdeithasol mwyaf Gogledd Cymru, wedi arwyddo Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth (MoU) i ddatblygu sgiliau ac ymchwil i ddatgarboneiddio stoc tai.

Rhagor o wybodaeth am y cydweithio rhwng y Brifysgol ac Adra


Cyfarfod y t卯m a chysylltu

Am fwy o wybodaeth am ein gwaith, cysylltwch 芒 ni:

Yr Athro Andrew Edwards

Llun o'r Athro Andrew Edwards

Yr Athro Andrew Edwards yw鈥檙 Dirprwy Is-Ganghellor Ymgysylltiad Dinesig a鈥檙 Gymraeg. Y mae hefyd yn Bennaeth Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithas. Fe鈥檌 penodwyd yn Ddirprwy Is-Ganghellor a Phennaeth y Coleg ym mis Mai 2020, ar 么l bod yn Ddeon y Coleg ers 2012.

Gwenan Hine

Gwenan Hine

Mrs Gwenan Hine sy鈥檔 arwain ar ddarparu gweithrediad strategol ac effeithiol Swyddfa鈥檙 Is-ganghellor, darparu gwasanaethau cyfreithiol, cydymffurfiaeth ym maes contractau a gwybodaeth, llywodraethiant a moeseg ymchwil, ordinhadau a pholis茂au. Mae Gwenan hefyd yn arwain ar oruchwylio gweithrediad ymgysylltu dinesig.

Iwan Williams

Iwan Williams, Uwch Swyddog Cenhadaeth Ddinesig

Iwan Williams yw鈥檙 Uwch Swyddog Ymgysylltiad Dinesig. Dechreuodd Iwan yn ei swydd ym mis Ionawr 2022. Mae swyddi blaenorol Iwan yn cynnwys gweithio i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Comisiynydd Pobl H欧n Cymru, Cynghorau Gwynedd/Ynys M么n a Chyngor Dinas 欧美性爱片.

iwan.marc.williams@bangor.ac.uk

Kathryn Caine

Headshot of Kathryn Caine, Civic Mission Officer

Kathryn Caine yw鈥檙 Swyddog Ymgysylltiad Dinesig. Dechreuodd Kathryn yn ei swydd ym mis Tachwedd 2021 yn dilyn swyddi amrywiol yn y Brifysgol gan gynnwys Gwasanaethau Campws, Pontio ac yn fwyaf diweddar, IRIS. Cyn ymuno 芒'r Brifysgol, treuliodd Kathryn 10 mlynedd yn gweithio yn y sector Gwasanaethau Ariannol.听Kathryn hefyd yw鈥檙 Hyrwyddwr Lles ar gyfer Swyddfa鈥檙 Is-ganghellor, IRIS, Tim Llywodraethu a Chydymffurfiaeth a Cynllunio a Phrosiectau Strategol.

kathryn.caine@bangor.ac.uk

Dilynwch ni

It looks like you鈥檙e visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?