Meysydd Ffocws Ymchwil

Mae ymchwil y Coleg Meddygaeth ac Iechyd yn rhychwantu amrywiaeth o waith ymchwil yn eu holl agweddau i wella iechyd a llesiant. O ran ei gryfderau mae datblygu cyffuriau oncolegol therapiwteg folecwlaidd, ffisioleg afiechydon cardiofasgwlar a chyhyrysgerbydol, niwrowyddoniaeth anhwylderau datblygiadol a chymdeithasol gan gynnwys awtistiaeth a dyslecsia, yn ogystal ag iechyd a pherfformiad pobl mewn amgylcheddau eithafol.

Mae gwaith cyflenwol i fynd i'r afael 芒 heriau iechyd a gwella bywydau pobl yn cynnwys adferiad ar 么l anaf i鈥檙 ymennydd ac anafiadau/anhwylderau i鈥檙 coesau a鈥檙 breichiau, ymyriadau arloesol sy鈥檔 seiliedig ar y celfyddydau creadigol, rhaglenni gofal ac ymyriadau ar-lein i ofalwyr anffurfiol, ymyriadau addysgol cynnar yng Nghymru, y Deyrnas Unedig a gwledydd incwm canolig is.

Ymhlith y meysydd rhagoriaeth eraill mae economeg iechyd a chynhyrchion fferyllol. Yn sail i'r gwaith hwnnw mae rhagoriaeth bellach o ran gwerthuso ymyriadau cymhleth, datblygu gwasanaethau, niwrowyddoniaeth wybyddol, dwyieithrwydd a newid ymddygiad yn ogystal 芒 datblygu cyffuriau ocolegol a therapiwteg folecwlaidd.
Mae tri philer craidd yn arwain ein hymdrechion mewn ymchwil, pob un yn faes ffocws hanfodol:

Ein Colofnau Ymchwil

Caiff ein hymdrechion mewn ymchwil eu harwain gan dri philer craidd, pob un yn faes ffocws hanfodol:

Ein Colofnau Ymchwil

Caiff ein hymdrechion mewn ymchwil eu harwain gan dri philer craidd, pob un yn faes ffocws hanfodol:

Them芒u trawsbynciol

Mae ein hymchwil yn hynod ryngddisgyblaethol ac yn nodedig am ei effaith ar bolisi, darpariaeth y gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ac ymarfer clinigol.

Mae鈥檙 them芒u trawsbynciol yn mynegi gweithgarwch ymchwil allweddol sy'n digwydd ledled y Coleg Meddygaeth ac Iechyd

Them芒u trawsbynciol

Mae ein hymchwil yn hynod ryngddisgyblaethol ac yn nodedig am ei effaith ar bolisi, darpariaeth y gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ac ymarfer clinigol.

Mae鈥檙 them芒u trawsbynciol yn mynegi gweithgarwch ymchwil allweddol sy'n digwydd ledled y Coleg Meddygaeth ac Iechyd

Rhagoriaeth Ymchwil ar Waith: Golwg Agosach ar y Tair Ysgol

Mae Coleg Meddygaeth ac Iechyd Phrifysgol 欧美性爱片 yn cynnwys tair ysgol ddeinamig, pob un yn meithrin amgylchedd ymchwil unigryw sy鈥檔 sbarduno arloesedd a rhagoriaeth. Mae'r coleg yn dod 芒 gwyddorau biofeddygol, gwyddorau iechyd a gwyddorau ymddygiadol sylfaenol a chymhwysol ynghyd mewn tair Ysgol academaidd:

Ym mhob un o'r ysgolion hynny, caiff ymchwil ei reoli a'i gefnogi'n ofalus trwy fframwaith cynhwysfawr. Mae timau ymchwil ymroddedig, cyfleusterau o'r radd flaenaf, a mecanweithiau ariannu cadarn yn cynnig amgylchedd i ymchwilwyr ffynnu a gwneud darganfyddiadau arloesol.

Mae ymrwymiad y Coleg i ragoriaeth ymchwil yn amlwg yn y safle blaenllaw sydd ganddo yn y byd yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021 (REF). Mae鈥檙 gamp honno鈥檔 dyst i ymroddiad ac arbenigedd ein hymchwilwyr, a hwythau鈥檔 gwthio ffiniau gwybodaeth yn gyson ac yn trawsnewid bywydau trwy eu gwaith.

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2021

Mae Prifysgol 欧美性爱片 yn sefydliad ymchwil blaenllaw mewn amrywiol ddisgyblaethau gofal iechyd a gwyddorau dynol. Caiff eu gosod yn gyson ymhlith prifysgolion gorau鈥檙 Deyrnas Unedig am allbynnau ei hymchwil. Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2021, pennwyd bod ymchwil 欧美性爱片 mewn Proffesiynau Perthynol i Iechyd, Deintyddiaeth, Nyrsio a Fferylliaeth, Seicoleg, Seiciatreg a Niwrowyddoniaeth, a Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff, Hamdden a Thwristiaeth 鈥榞yda鈥檙 gorau yn y byd鈥 neu鈥檔 鈥榬hagorol yn rhyngwladol'. Mae ein hymchwil mewn Proffesiynau Perthynol i Iechyd, Deintyddiaeth, Nyrsio a Fferylliaeth yn safle 15听yn gyffredinol yn y Deyrnas Unedig. Mae鈥檙 gwaith yn cefnogi cynlluniau blaengar a gefnogir gan Lywodraeth Cymru i sefydlu Ysgol Feddygol Gogledd Cymru ym Mhrifysgol 欧美性爱片 erbyn 2024 a fydd yn adeiladu ar ein cryfderau ymchwil yn y gwyddorau dynol ac yn helpu datblygu iechyd a gofal cymdeithasol cynaliadwy at y dyfodol a fydd yn gynaliadwy, yn seiliedig ar le ac yn hybu twf y sector gwyddorau bywyd yn rhanbarthol.

Mae ymchwil Prifysgol 欧美性爱片 yn y meysydd hynny鈥檔 gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl ledled y byd. Mae ymchwilwyr y brifysgol yn ymrwymo i ganfod atebion arloesol i rai o broblemau iechyd a chymdeithasol mwyaf enbyd y byd. O fewn thema eang Meddygaeth ac Iechyd, fe wnaethom gyflwyno tair Uned Asesu. I ymchwilio i fanylion yr astudiaethau achos a gyflwynwyd ewch i'r adran berthnasol

Gweler Ein Cyhoeddiadau Diweddar

Gweler ein casgliad helaeth o gyhoeddiadau ymchwil i gael gwybod am y datblygiadau diweddaraf mewn meddygaeth ac iechyd. Mae ein hymchwilwyr yn ymroddedig i rannu eu darganfyddiadau arloesol gyda'r byd. Cewch fynediad at eu gwaith yn uniongyrchol trwy ein tudalennau Pure.

It looks like you鈥檙e visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?