Yngl欧n 芒'n Ymchwil

Tair thema ymchwil allweddol

Ynni a'r Amgylchedd

Caiff gwaith Prifysgol 欧美性爱片 yn y maes hwn ei ategu gan ymchwil sylfaenol i wyddorau biolegol, cemegol a ffisegol systemau naturiol, ac mae wedi'i gysylltu'n strategol 芒 pheirianneg systemau, modelu a dyfeisiau cymhleth, yn enwedig ym maes ynni, a gyda gwyddorau cymdeithas, yn arbennig ym maes cadwraeth. Rydym yn mynd i'r afael 芒 chwestiynau fel: sut allwn ni ymateb yn gyflym i asesu lledaeniad COVID-19 yn ninasoedd y Deyrnas Unedig? Sut allwn ni gynaeafu ynni llanw鈥檙 m么r yn effeithiol? Beth yw鈥檙 ffordd fwyaf effeithlon o adnabod mathau gwydn a chynhyrchiol o gnydau bwyd?听

Iechyd, Lles ac Ymddygiad

Gyda ffocws ar ddatblygu ymyriadau cadarn, ar sail empirig, sy鈥檔 addas i鈥檞 cyd-destun ac sydd wedi鈥檜 seilio ar ddealltwriaeth sylfaenol o ymddygiad dynol, mae鈥檙 ymchwil hwn yn cefnogi iechyd a llesiant trwy鈥檙 effaith a gaiff ar unigolion, llunwyr polisi ac ymarferwyr neu drwy newid diwylliannol ehangach. Rydym yn mynd i'r afael 芒 chwestiynau fel: sut allwn ni wella amodau yn yr ystafell ddosbarth i gyfoethogi鈥檙 dysgu? Sut allwn ni ddefnyddio mewnwelediadau o鈥檙 celfyddydau i gynorthwyo pobl 芒 dementia? Sut allwn ni nodi a chefnogi'r pobl sydd 芒 potensial i gael llwyddiant Olympaidd?听

Iaith, Diwylliant, a Chymdeithas

Mae'r ymchwil hwn yn rhoi sylw i ymwneud hunaniaeth a chymuned o safbwyntiau disgyblaethol amrywiol, mae鈥檙 ymchwil hwn yn edrych ar y rhyngwyneb rhwng unigolyn a chymdeithas, a sut caiff ymdeimlad o berthyn ei gronni trwy ddiwylliant, y cyfryngau, iaith a hanes, a鈥檌 effeithio gan natur newidiol cymunedau a chenhedloedd, gan gynnwys strwythurau llywodraethu, cyllid a chyfiawnder gweinyddol. Rydym yn rhoi sylw i gwestiynau megis beth yw'r profiad o ddefnyddio'r Gymraeg mewn bywyd pob dydd a sut allwn gefnogi鈥檙 defnydd hwnnw gyda thechnolegau ar gyfer cydraddoldeb iaith ddigidol? Beth yw'r ffordd orau i'r cyhoedd wneud endidau gwyliadwriaeth cyfrinachol a gwladwriaethol yn atebol yn gyhoeddus? Sut mae allbwn llenyddol a chreadigol yn gwella ein synnwyr o le yn ogystal 芒'i hyrwyddo i'r byd?听

It looks like you鈥檙e visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?