Cwad mewnol Prif Adeilad y Brifysgol

Y Brifysgol

Wedi鈥檌 sefydlu yn 1884, mae gan Brifysgol 欧美性爱片 draddodiad hir o ragoriaeth academaidd ac mae鈥檔 mynd y tu hwnt i ddisgwyliadau o ran profiad myfyrwyr.

Ein Cenhadaeth聽

Sefydliad cryf, hyderus a gydnabyddir yn rhanbarthol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol fel canolfan ragoriaeth ar sail ei bortffolio amrywiol o addysgu ac ymchwil, ac am y profiad unigryw, amlddiwylliannol a chynhwysol y mae鈥檔 ei roi i鈥檞 staff a鈥檌 fyfyrwyr.

Enw da am ragoriaeth

Wedi鈥檌 sefydlu yn 1884, mae gan Brifysgol 欧美性爱片 draddodiad hir o ragoriaeth academaidd ac mae鈥檔 mynd y tu hwnt i ddisgwyliadau o ran profiad myfyrwyr. Mae tua 10,000 o fyfyrwyr yn astudio yn y Brifysgol, gyda staff dysgu wedi eu lleoli o fewn 14 o ysgolion academaidd.

Mae ymchwil Prifysgol 欧美性爱片 wedi ei gosod mewn safle uchel yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf y Llywodraeth (REF2021), gyda 85% gyda鈥檙 gorau yn y byd (4*) neu鈥檔 rhagorol yn rhyngwladol (3*).

Adroddiad Disglair gan yr Asiantaeth Sicrhau AnsawddQAA logo

Mae Adolygiad Sefydliadol yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (QAA) wedi canmol y ffordd y mae鈥檙 Brifysgol yn rheoli ansawdd academaidd.

Cawsom ganmoliaeth arbennig am sawl gweithgaredd, gan gynnwys y ffordd rydym yn defnyddio dull sy鈥檔 cael ei yrru gan ddata i hysbysu a gwella profiad y myfyrwyr.

Ymhlith y meysydd eraill a gafodd ganmoliaeth arbennig oedd y bartneriaeth ddofn sydd gan y Brifysgol gyda鈥檌 myfyrwyr, a鈥檙 ffaith bod dwyieithrwydd wedi鈥檌 ymgorffori oddi mewn i brofiad y myfyriwr ac yn effeithio鈥檔 gadarnhaol ar bob agwedd ohono.

Rydym wedi ymateb i鈥檙聽听驳测诲补鈥档听cynllun gweithredu.

Ystod eang o arbenigedd

O fewn y Brifysgol mae tri聽Choleg sy鈥檔 cynnwys 9 o ysgolion academaidd, ynghyd a dros 50 o ganolfannau ymchwil arbenigol, sy鈥檔 galluogi darpariaeth o gyrsiau o fewn y Celfyddydau, Dyniaethau a Gwyddorau.

Amrywiaeth o gyrsiau

Rydym yn cynnig cannoedd o聽gyrsiau聽ar draws y celfyddydau a鈥檙 gwyddorau. Rydym yn ymfalch茂o yn safon ein haddysgu a chafodd ein cyrsiau a鈥檔 darlithwyr eu henwi鈥檙 ail orau ym Mhrydain yng ngwobrau myfyrwyr WhatUni 2018.

Arwain ar y Gymraeg

Prifysgol 欧美性爱片 sy鈥檔 cynnig y nifer fwyaf o gyrsiau cyfrwng Cymraeg ac mae mwy o fyfyrwyr yn dewis astubcuio trwy鈥檙 Gymraeg yma nac yn unrhyw brifysgol arall.

Prifysgol wedi ymrwymo i gynaliadwyedd

Mae Prifysgol 欧美性爱片 wedi ymrwymo i ddatblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang. Ein nod yw hyrwyddo cynaliadwyedd mewn gweithgareddau ymchwil, busnes a menter. Yn wir, mae llawer o鈥檙 hyn yr ydym yn ei wneud yn deillio o鈥檔 dymuniad i ddod 芒 chynaliadwyedd yn fyw, boed drwy ein haddysgu, ymchwil neu ymgysylltu cyhoeddus. Mae gennym achrediad ISO14001:2015 am reolaeth amgylcheddol, ac ystod o fesurau cynaliadwyedd ar waith, gan gynnwys safleoedd uchel yn nhablau Cynghrair Cynaliadwyedd y byd. Am fwy o wybodaeth ar yr agenda cynaliadwyedd ehangach ym Mhrifysgol 欧美性爱片, ewch i dudalennau gwe Cynaliadwyedd.

Lleoliad heb ei ail

Mae lleoliad 欧美性爱片 鈥撀rhwng y mynyddoedd a鈥檙 m么r聽鈥 wedi cael ei ddisgrifio fel y lleoliad prifysgol orau ym Mhrydain. Cafodd Gogledd Cymru ei henwi鈥檙 4ydd lle gorau i ymweld ar draws y byd yn 么l y Lonely Planet, yn sgil ei harddwch naturiol a鈥檙 cyfleoedd antur newydd sbon sydd ar gael yn yr ardal.

Buddsoddiad mewn adnoddau

Mae datblygiadau newydd y Brifysgol yn cynnwys聽, sef canolfan y celfyddydau ac arloesi sy鈥檔 gartref i Undeb y Myfyrwyr, adnoddau dysgu, theatr, sinema, bar, caffis a gofod arloesi. Datblygiad diweddar arall yn cynnwys ailddatblygiad cyfleusterau chwaraeon y Brifysgol yng聽Nghanolfan Brailsford.

Profiad myfyrwyr 欧美性爱片

Mae bywyd ym Mhrifysgol 欧美性爱片 yn fywiog ac yn amrywiol. Mae gennym dros 150 o glybiau a chymdeithasau鈥檔聽perthyn i Undeb y Myfyrwyr, sy鈥檔 cwmpasu ystod eang o ddiddordebau, gweithgareddau a chwaraeon 鈥 sy鈥檔 golygu fod yna rhywbeth i bawb. Mae aelodaeth am ddim felly mae cyfle i鈥檔 holl fyfyrwyr fanteisio ar y cyfleoedd allgyrsiol sydd ar gael. Enillodd Prifysgol 欧美性爱片 y wobr am y clybiau a chymdeithasau gorau ym Mhrydain yng ngwobrau WhatUni 2019.

Caiff myfyrwyr ym Mangor gymorth a chefnogaeth o鈥檙 eiliad maent yn cyrraedd. Mae ein canolfan聽Gwasanaethau Myfyrwyr聽yn cynnig cyngor ac arweiniad ar faterion fel arian a chyllid, anabledd, cwnsela, dyslecsia a chyngor ar rentu tai preifat. Pob blwyddyn mae cannoedd o fyfyrwyr yr ail a鈥檙 drydedd flwyddyn yn cael eu hyfforddi i weithio fel Arweinwyr Cyfoed sy鈥檔 croesawu myfyrwyr newydd i Fangor ac yn cynnig cymorth ymarferol er mwyn helpu iddynt ymgartrefu.

Llety o safon

颁补蹿辞诲诲听llety Prifysgol 欧美性爱片聽y drydydd wobr yng聽ngwobrau WhatUni 2019.聽

Rydym yn聽sicrhau ystafell yn ein neuaddau preswyl聽i holl fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf sy鈥檔 nodi 欧美性爱片 fel ei Dewis Cadarn ac yn gwneud cais cyn y dyddiad cau.

Cysylltiadau a phartneriaethau

Mae gennym聽gysylltiadau agos gyda busnes聽a鈥檙 GIG yng Nghymru drwy Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Mae鈥檙 Brifysgol yn un o鈥檙 prif ddarparwyr hyfforddiant ac addysg ar gyfer y GIG ac mae hefyd yn un o鈥檙 prif bartneriaid yn Ysgol Glinigol Gogledd Cymru.

*heb gyfrif sefydliadau arbenigol a phrifysgolion oedd yn cyflwyno mewn un Uned Asesu yn unig

It looks like you鈥檙e visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?