Am ein Hymchwil

Mae ymchwil arloesol Prifysgol 欧美性爱片, sy'n cael ei sbarduno gan effaith,聽yn mynd i'r afael 芒 rhai o'r cwestiynau mwyaf sy'n wynebu'r byd heddiw.

Mae Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021, a gyhoeddir yn 2022, yn cydnabod bod mwy na 85% o ymchwil Prifysgol 欧美性爱片 naill ai gyda鈥檙 gorau yn y byd neu'n cael ei gydnabod yn rhyngwladol. Rydym hefyd yn y 30 Uchaf yn y DU am ddangos effaith ein hymchwil ar y byd go iawn.

Ein gweledigaeth o ran ymchwil ac effaith yw bod yn聽ganolfan ragoriaeth fyd-eang mewn cynaliadwyedd,聽ac mae鈥檙 brifysgol yn ymdrin 芒 chynaliadwyedd mewn modd unigryw a chyfannol sy'n cyd-daro 芒 Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru).

Fel sefydliad sy鈥檔 rhoi pwyslais ar ymchwil rydym聽yn blaenoriaethu buddsoddi mewn ymchwil rhyngddisgyblaethol a wneir eisoes ar raddfa fawr neu a fydd felly yn y dyfodol, sy鈥檔 cyd-fynd 芒 chynaliadwyedd, ac sy鈥檔 ymdrin 芒 chwestiynau byd-eang heriol. Mae hyn yn ei dro yn聽arwain at addysgu ysbrydoledig dan arweiniad ymchwil sy鈥檔 adlewyrchu cyfraniad prifysgolion at greu gwybodaeth newydd.

Mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar dair thema allweddol: Ynni a'r amgylchedd; Iechyd, lles ac ymddygiad; ac Iaith, diwylliant a chymdeithas.

Dysgwch fwy

Yn y 30 uchaf

am effaith ar ymchwil yn y Deyrnas Unedig

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (2021)

2il

yng Nhymru am ansawddd ymchwil

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (2021)

85%

o ymchwil 欧美性爱片 yn orau yn y byd neu鈥檔 rhagorol yn rhyngwladol

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (2021)

Them芒u Ymchwil

Mae ein hymchwil yn seiliedig ar glystyrau o feysydd pwnc eang wedi eu rhannu rhwng tri choleg y Brifysgol.

Them芒u Ymchwil

Mae ein hymchwil yn seiliedig ar glystyrau o feysydd pwnc eang wedi eu rhannu rhwng tri choleg y Brifysgol.

Beth yw'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil?

Mae鈥檙 Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2021 yn mesur ansawdd ymchwil ar draws prifysgolion y Deyrnas Unedig.

Caiff ymchwil Prifysgol 欧美性爱片 ei ategu gan ffocws ar gynaliadwyedd, ac mae鈥檔 darparu buddion cymdeithasol, diwylliannol, amgylcheddol, iechyd a lles, gan weithio gydag ystod o bartneriaid i sicrhau effaith ac arloesedd.

Mae Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021, a gyhoeddir yn 2022, yn cydnabod bod mwy na 85% o ymchwil Prifysgol 欧美性爱片 naill ai gyda鈥檙 gorau yn y byd neu yn rhagorol yn rhyngwladol.

Caiff y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil ei gynnal ar y cyd gan bedwar corff cyllido addysg uwch y Deyrnas Unedig: Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW), Research England, Cyngor Cyllido鈥檙 Alban, ac Adran yr Economi, Gogledd Iwerddon. Maent yn defnyddio鈥檙 Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil i lywio sut mae dyrannu 拢2 biliwn o gyllid ymchwil bob blwyddyn.

Gellir gweld astudiaethau achos effaith Prifysgol 欧美性爱片 yma:

Astudiaethau Achos REF 2021

delwedd a gynhyrchir gan gyfrifiadur o'r pen mewn lliwiau glas a phinc

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021 Deallusrwydd Artiffisial Emosiynol: Llywodraethu, Moeseg a Chymdeithas

Mae ein hymchwil ar 'Ddeallusrwydd Artiffisial Emosiynol' (eAI) wedi datgelu angen dybryd a byd-eang i ystyried agweddau moesegol datblygiad technolegau sy'n mesur ac yn rhyngweithio 芒 chyflyrau affeithiol ac emosiynol.聽

Cadwraeth

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021 Lleihau Costau Cadwraeth Mewn Gwledydd Incwm Isel a Chanolig

Mae ymchwil dan arweiniad 欧美性爱片 wedi dangos effeithiau cymdeithasol negyddol cadwraeth ar rai o'r bobl dlotaf yn y byd.聽

Arlunio yn hamddenol

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021 EFFAITH GADARNHAOL YMYRIADAU CELFYDDYDAU GWELEDOL MEWN GOFAL DEMENTIA

Mae dementia yn flaenoriaeth fyd-eang o ran iechyd y cyhoedd. Rydym yn arwain ymchwil ryngddisgyblaethol i ofal dementia sy鈥檔 canolbwyntio ar ymyriadau celfyddydau gweledol.鈥

Cewch weld聽ein holl Astudiaethau Achos Effaith REF 2021 ar ein tudalennau Them芒u Ymchwil:

Yngl欧n 芒'n Hymchwil

Mae ymchwil yn ganolog i Brifysgol 欧美性爱片; mae鈥檔 rhan annatod o鈥檔 haddysgu ac yn ennyn brwdfrydedd mawr yn ein staff academaidd. Cafodd y llwyddiant hwn ei adlewyrchu yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014. Cydnabu bod dros dri chwarter o ymchwil 欧美性爱片 naill ai gyda鈥檙 orau yn y byd neu yn rhagori鈥檔 rhyngwladol. Daw ein hymchwilwyr o dros 30 o wledydd ar draws y byd, ac maent yn gweithio 芒 chydweithwyr o dros 120 o wledydd.

Ymchwil 脭l-raddedig

Mae ein hymchwil arloesol yn atgyfnerthu ein cwricwlwm sy'n newid yn barhaus ac yn helpu i wella ein cyd-ddealltwriaeth o'r byd o'n cwmpas.

Prif Adeilad y Celfyddydau, Prifysgol 欧美性爱片

Ymchwil, Arloesi ac Effaith

Darganfyddwch mwy am sut mae'r Swyddfa Ymchwil, Arloesi ac Effaith yn聽 darparu ystod eang o wasanaethau cefnogi i staff, 么l-raddedigion a busnesau.

Hwb cydweithredu

Gweithio gyda Ni

Y Ganolfan Gyfweithio yw porth y Brifysgol i fusnesau a chyrff allanol eraill sydd eisiau manteisio ar yr arbenigedd, y cyfleusterau a鈥檙 sgiliau sydd ar gael yn y Brifysgol.

It looks like you鈥檙e visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?